Вимоги роботодавців

Роботодавці в усіх сферах, де є потреба в фахівціях з філології, шукають кандидатів, які можуть продемонструвати глибокі системні фахові знання та здатність застосовувати ці знання на практиці – у розв’язанні спеціалізованих задач в сфері філології, можуть ефективно працювати в складних та невизначених умовах та адаптуватися до швидко змінюваного професійного середовища.

Вимоги роботодавців до студентів та випускників спеціальності 035 “Філологія” містять ряд суто фахових  та “м’яких” навичок (soft skills), а також певний рівень освіти та досвіду. Ось деякі з найбільш поширених вимог:

Професійні навички 

 1. Належний рівень володіння державною та іноземними мовами (згідно зі спеціалізацією), здатність вільно спілкуватись ними в усній та письмовій формах,  різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 2. Знання та дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
 3. Знання засобів та технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 4. Вміння організовувати ділову комунікацію.
 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні теоретичні знання про мову та літературу.

Роботодавці в галузі перекладу вказують також на необхідність володіння методикою науково-технічного перекладу; знання чинної системи координації перекладів; спеціалізації діяльності підприємства, установи (організації); термінології з тематики досліджень і розробок мовами, що використовуються для перекладу; знання та вміння використовувати словники, термінологічні стандарти, збірники, довідники; знання основ наукового та літературного редагування; граматики та стилістики української та іноземної мови, основи авторського права та трудового законодавства.

Освіта та досвід

 1. Ступінь у галузі філології: для випускників, бакалаврський або магістерський ступінь є важливим.
 2. Проектний досвід: досвід роботи над реальними проектами, який може включати університетські проекти, стажування або власні проекти.

Вимог до стажу роботи немає.

М’які навички (Soft skills) 

 1. Комунікативні навички: гуманітарні навички та навички ефективного спілкування,  усного та письмового.
 1. Крититичне мислення: здатність логічно мислити, формулювати власну думку та приймати обгрунтовані рішення.
 2. Управління інформацією: здатність аналізувати інформацію та ефективно вирішувати складні професійні завдання, володіння технологією відбору інформації.
 1. Самоорганізація: самоорганізованість, спостережливість, самоконтроль, оперативність.
 2. Командна робота: здатність працювати ефективно в команді та автономно.
 3. Емоційний інтелект: вміння будувати стосунки з іншими людьми, бути емпатичним і відчувати емоції інших, вміння мотивувати себе.
 4. Креативне мислення.
 5. Адаптивність та готовність до навчання: відкритість до нових технологій і підходів

Додаткові навички та якості

 1. Керування часом та організаційні навички: ефективне планування та управління завданнями та проектами.
 2. Хороша дикція (для усного перекладача).